WidsMob KẾT THÚC GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG THỎA THUẬN

QUAN TRỌNG: ĐÂY LÀ GIẤY PHÉP, KHÔNG PHẢI BÁN HÀNG

Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối WidsMob này (Thỏa thuận hoặc Giấy phép hoặc EULA) là giữa người dùng cuối (sau đây gọi là Bạn hoặc Bên được cấp phép) và WidsMob Technology Co., Limited, nhà phát triển và chủ sở hữu của chương trình và phần mềm (sau đây gọi là Phần mềm được Cấp phép hoặc WidsMob hoặc Phần mềm).

QUAN TRỌNG: BẰNG CÁCH TẢI XUỐNG, TRUY CẬP, CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, TÀI LIỆU, BỘ SƯU TẬP TỪ WIDSMOB EFFECTS STORE (gọi chung là "PHẦN MỀM"), BẠN ĐỒNG Ý BỊ TRẢ LẠI THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SAU CỦA THỎA THUẬN NÀY.

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi tải xuống hoặc cài đặt phần mềm. Cần chú ý hàng đầu đến các điều khoản như vậy bao gồm nhưng không giới hạn ở Điều 5, 6, 14, 15, 16 bằng phông chữ đặc biệt. Nếu bạn không đồng ý hoặc có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CÙNG (EULA) này, vui lòng liên hệ với WidsMob. Bất kỳ cài đặt, sao chép, truy cập hoặc sử dụng Phần mềm được Cấp phép bởi bạn ("Bên được cấp phép") đều cấu thành sự chấp nhận và cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của EULA này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP

"Phần mềm được Cấp phép" bao gồm tất cả nội dung của tệp, (các) đĩa, (các) CD-ROM, DVD hoặc phương tiện khác mà EULA này được cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thông tin máy tính hoặc phần mềm của bên thứ ba mà Bên cấp phép đã cấp phép để đưa vào Phần mềm được cấp phép; tài liệu hoặc tệp bằng văn bản liên quan đến Phần mềm được Cấp phép ("Tài liệu"); phông chữ; các phiên bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung và bản sao của Phần mềm được cấp phép, nếu có.

2. CẤP GIẤY PHÉP

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, WidsMob theo đây cấp cho bạn (một cá nhân) quyền có giới hạn, có thể thu hồi, cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để tải xuống, cài đặt và kích hoạt Phần mềm trên hai máy tính riêng biệt chỉ dành cho cá nhân của bạn , sử dụng riêng tư và phi thương mại, trừ khi bạn đã mua giấy phép thương mại từ WidsMob. Chia sẻ Phần mềm với người khác hoặc cho phép người khác xem nội dung của Phần mềm này là vi phạm Giấy phép. Bạn không được cung cấp Phần mềm qua mạng hoặc cung cấp Phần mềm cho nhiều người dùng theo bất kỳ cách nào, trừ khi bạn đã mua trước giấy phép nhiều người dùng từ WidsMob. WidsMob bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn trong Thỏa thuận này.

3. HẠN CHẾ GIẤY PHÉP

1. Bên được cấp phép không được và đồng ý không hoặc cho phép người khác sửa đổi, điều chỉnh, dịch, cấp phép lại, thuê, cho thuê hoặc cho mượn tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm hoặc Tài liệu được Cấp phép.

2. Bên được cấp phép không được và đồng ý không hoặc cho phép người khác tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm hoặc Tài liệu được Cấp phép; và Bên được cấp phép không được đảo ngược thiết kế, dịch ngược, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Phần mềm được cấp phép.

3. Bên được cấp phép không được và đồng ý không hoặc cho phép người khác sử dụng phiên bản trước của Phần mềm được cấp phép sau khi nhận được phương tiện thay thế hoặc phiên bản nâng cấp để thay thế cho phiên bản trước (trong trường hợp đó, Bên được cấp phép phải hủy phiên bản trước đó).

4. Bên được cấp phép không được và đồng ý không hoặc cho phép người khác sử dụng Phần mềm được cấp phép trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, máy bay, tàu thủy, cơ sở hạt nhân, máy hỗ trợ sự sống, hệ thống liên lạc hoặc bất kỳ thiết bị nào khác mà phần mềm có thể bị lỗi dẫn đến thương tích cá nhân, tử vong hoặc hủy hoại môi trường.

5. Bên được cấp phép không được và đồng ý không hoặc cho phép người khác xóa hoặc che khuất các thông báo về bản quyền hoặc nhãn hiệu của Bên cấp phép, hoặc các thông báo về bản quyền và nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào mà Bên cấp phép đã đưa vào Phần mềm hoặc Tài liệu được Cấp phép.

6. Bên được cấp phép không được và đồng ý không hoặc cho phép người khác sử dụng Phần mềm được cấp phép để lưu trữ các ứng dụng cho bên thứ ba, như một phần của quản lý cơ sở, chia sẻ thời gian, nhà cung cấp dịch vụ hoặc sắp xếp văn phòng dịch vụ.

7. Bên được cấp phép không được và đồng ý không hoặc cho phép người khác sử dụng Phần mềm được cấp phép theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc không được EULA này cho phép.

8. Bên được cấp phép không được sử dụng bất kỳ bản nhạc, phần tử, hình ảnh, video nào khác không được cung cấp bởi WidsMob trong Phần mềm trừ khi bạn có giấy phép hoặc cho phép hoặc có thẩm quyền thích hợp để sử dụng chúng.

9. Bên được cấp phép không được sử dụng bất kỳ bản nhạc, yếu tố, hình ảnh, video nào trong Phần mềm (bao gồm Bộ sưu tập từ Cửa hàng Hiệu ứng) về mặt thương mại hoặc theo bất kỳ cách nào khác không được cung cấp trong Thỏa thuận này.

4. CÀI ĐẶT

Bên được cấp phép có thể cài đặt một bản sao của Phần mềm được cấp phép trên một máy tính. Bên được cấp phép phải là người dùng chính của máy tính có cài đặt Phần mềm được cấp phép. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho tất cả các cài đặt của Phần mềm được cấp phép. Việc cài đặt Phần mềm được Cấp phép trên ba máy tính trở lên bị cấm. Bên được cấp phép có thể mua và cài đặt nhiều giấy phép nếu Bên được cấp phép muốn cài đặt phần mềm trên hai hoặc nhiều máy tính. Bên được cấp phép sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi chi phí phát sinh trong quá trình cài đặt và sử dụng Phần mềm được cấp phép của Bên được cấp phép.

5. CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN PHẦN MỀM

WidsMob cam kết giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn mọi lúc trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này. Tuyên bố này giải thích quy trình thu thập dữ liệu ẩn danh và các phương pháp sử dụng cho Chương trình Cải tiến Phần mềm của WidsMob.

Để cung cấp và cải thiện phần mềm, các tính năng của nó và trải nghiệm của người dùng, chúng tôi sẽ tự động thu thập, duy trì, xử lý và sử dụng thông tin liên quan đến cách các mô-đun và chức năng khác nhau của phần mềm WidsMob đang được sử dụng. Thông tin cũng được thu thập ẩn danh cho mục đích phân tích thống kê về việc sử dụng Phần mềm.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó với mục đích cung cấp cho người dùng cuối trải nghiệm phần mềm tốt nhất có thể. Dữ liệu thu thập được sẽ không được tiết lộ, chia sẻ, bán, giao dịch hoặc cho thuê bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị. Đối với người dùng không muốn kích hoạt dịch vụ này, bạn có thể chọn không tham gia trong menu tùy chọn nâng cao trong quá trình cài đặt.

6. HOẠT ĐỘNG

Phần mềm được cấp phép chứa các biện pháp công nghệ được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng trái phép hoặc bất hợp pháp. Phần mềm được cấp phép có thể chứa công nghệ thực thi giới hạn khả năng của Bên được cấp phép trong việc cài đặt và gỡ cài đặt Phần mềm được cấp phép trên máy không quá một số lần hữu hạn, đối với một số lượng máy tính hữu hạn và trong một khoảng thời gian xác định được chỉ định bởi Giấy phép đã mua. Phần mềm được Cấp phép có thể yêu cầu kích hoạt trong khi cài đặt và trong Tài liệu. Nếu bất kỳ (các) quy trình kích hoạt hiện hành nào không được tuân thủ, Phần mềm được cấp phép chỉ có thể hoạt động trong một khoảng thời gian hữu hạn. Nếu yêu cầu kích hoạt, nhưng Bên được cấp phép không hoàn thành việc kích hoạt trong khoảng thời gian hữu hạn được nêu trong Tài liệu hoặc được giải thích trong quá trình cài đặt, Phần mềm được cấp phép sẽ ngừng hoạt động cho đến khi quá trình kích hoạt hoàn tất, theo thời gian đó chức năng sẽ được khôi phục. Nếu Bên được cấp phép gặp bất kỳ vấn đề nào với quá trình kích hoạt, Bên được cấp phép có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của Bên cấp phép để được hỗ trợ.

7. BẢN ĐÁNH GIÁ

Bên được cấp phép có thể được cấp miễn phí bản sao đánh giá của Phần mềm được cấp phép trong một khoảng thời gian hữu hạn ("Bản sao đánh giá"). Một số tính năng và / hoặc chức năng của Phần mềm được Cấp phép có thể bị khóa hoặc không có sẵn trong Bản đánh giá. Để được hưởng lợi từ tất cả các tính năng và chức năng của Phần mềm được cấp phép, Bên được cấp phép phải mua khóa kích hoạt cấp phép hợp lệ. Kể từ thời điểm Bên được cấp phép kích hoạt Phần mềm được Cấp phép bằng khóa cấp phép hợp lệ, Bản đánh giá sẽ không còn được coi là Bản sao Đánh giá và tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu được áp dụng toàn bộ.

8. HẠN

Có một số loại Giấy phép mà Bên được cấp phép có thể chọn mua. Nếu Bên được cấp phép chọn mua giấy phép trọn đời, bạn có thể sử dụng giấy phép đó cho đến khi chấm dứt. Nếu bạn chọn mua giấy phép trong một khoảng thời gian cụ thể, bạn chỉ có thể sử dụng nó trong khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể chấm dứt giấy phép bất kỳ lúc nào bằng cách phá hủy Phần mềm, cùng với tất cả các bản sao của nó. Giấy phép sẽ tự động bị chấm dứt hoặc không còn hiệu lực nếu bạn không tuân thủ (các) điều khoản hoặc (các) điều kiện của Thỏa thuận này. Bạn sẽ tiêu hủy và ngừng sử dụng Phần mềm, cùng với tất cả các bản sao của Phần mềm đó ngay sau khi Giấy phép chấm dứt.

9. GIẤY PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG

Bên được cấp phép không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, cấp phép phụ, phân phối lại hoặc chuyển giao Phần mềm được cấp phép hoặc Giấy phép do EULA này cấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên cấp phép.

10. CẬP NHẬT PHẦN MỀM

Bên cấp phép có thể cung cấp cho Bên được cấp phép Cập nhật phần mềm và / hoặc Cập nhật nội dung bất cứ lúc nào miễn phí trong Thời hạn của Thỏa thuận này. Bên cấp phép có thể, theo quyết định riêng của mình, quyết định xem Bên được cấp phép có thể nhận Bản cập nhật phần mềm và / hoặc Cập nhật nội dung miễn phí hay Bên được cấp phép phải trả tiền cho các bản Cập nhật. Đối với các mục đích ở đây, "Cập nhật" có nghĩa là một phiên bản mới của Phần mềm được cấp phép chứa các sửa đổi kỹ thuật, thông tin cập nhật, chức năng đã thay đổi hoặc bất kỳ thay đổi nào khác được Bên cấp phép nhằm cải thiện hoặc thêm, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ khía cạnh nào của Phần mềm được cấp phép Phần mềm. "Cập nhật Nội dung" có nghĩa là bản cập nhật nội dung được sử dụng bởi Phần mềm được Cấp phép có thể cần được cập nhật theo thời gian. Nếu Phần mềm được cấp phép là Bản cập nhật cho phiên bản trước, Bên được cấp phép phải có Giấy phép hợp lệ cho phiên bản trước đó. Bất kỳ bản cập nhật nào do Bên cấp phép cung cấp cho Bên được cấp phép được thực hiện trên cơ sở trao đổi Giấy phép mà Bên được cấp phép đồng ý, như một điều kiện tiên quyết để nhận được Bản cập nhật, Bên được cấp phép đó sẽ chấm dứt tất cả các quyền của Bên được cấp phép để sử dụng bất kỳ phiên bản nào trước đó của Phần mềm được cấp phép. Tuy nhiên, Bên được cấp phép chỉ có thể tiếp tục sử dụng phiên bản trước đó để hỗ trợ chuyển đổi sang phiên bản Cập nhật. Khi Bản cập nhật đã được phát hành, Bên cấp phép có thể ngừng dịch vụ hoặc hỗ trợ cho các phiên bản trước mà không cần thông báo cho Bên được cấp phép. Bản cập nhật phần mềm và / hoặc bản cập nhật nội dung có thể được cung cấp thông qua Phần mềm được cấp phép hoặc trên các trang web của Bên cấp phép. Giấy phép này không cho phép Bên được cấp phép lấy và sử dụng Bản nâng cấp phần mềm và / hoặc phiên bản Phần mềm được cấp phép mới. Phần mềm được Cấp phép có thể yêu cầu Cập nhật Nội dung để hoạt động hiệu quả. Bên cấp phép có thể thêm các chức năng mới, bản nhạc, phần tử, hình ảnh, video hoặc xóa các chức năng ban đầu, bản nhạc, phần tử, hình ảnh và video trong Phần mềm cập nhật hoặc Phần mềm nâng cấp.

11. SỞ HỮU SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Phần mềm được Cấp phép và bất kỳ bản sao được ủy quyền nào mà Bên được cấp phép tạo ra là tài sản trí tuệ và thuộc sở hữu của Người cấp phép và các bên thứ ba có tài sản trí tuệ đã được cấp phép cho Người cấp phép. Cấu trúc, tổ chức và mã của Phần mềm được cấp phép là bí mật thương mại và thông tin bí mật có giá trị của Bên cấp phép và các bên thứ ba đó. Phần mềm được cấp phép được bảo vệ bởi luật pháp, bao gồm nhưng không giới hạn, luật bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác cũng như các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong EULA này, Bên được cấp phép không được cấp bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Phần mềm được cấp phép. Bên được cấp phép không được đưa ra hoặc xuất bản bất kỳ tuyên bố công khai nào liên quan đến Phần mềm được Cấp phép hoặc Bên cấp phép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên cấp phép.

12. HỖ TRỢ

Bên cấp phép không bị EULA này bắt buộc phải cung cấp cho Bên được cấp phép bất kỳ dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nào liên quan đến Phần mềm được cấp phép; tuy nhiên, Bên được cấp phép có thể yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ bổ sung với một khoản phụ phí hoặc nhận hỗ trợ qua e-mail miễn phí vì Bên cấp phép có thể cung cấp tùy từng thời điểm trong thời hạn của EULA này. Hỗ trợ qua e-mail bao gồm hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên cho doanh nghiệp để cài đặt và khắc phục sự cố cũng như phạm vi nâng cấp và bảo trì.

13. CHẤM DỨT BỞI WIDSMOB

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Điều 8, WidsMob sẽ có quyền chấm dứt EULA này có hiệu lực ngay sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên được cấp phép trong các trường hợp sau; nếu Bên được cấp phép vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo EULA này mà không có khả năng khắc phục hoặc nếu Bên được cấp phép vi phạm nghiêm trọng bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo EULA này mà không được khắc phục trong vòng mười lăm (15) ngày theo lịch sau khi nhận được thông báo từ WidsMob. Việc chấm dứt EULA này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của một trong hai bên đã tích lũy trước khi chấm dứt hoặc được dự định tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt.

14. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH VỀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP

PHẦN MỀM ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐƯỢC CUNG CẤP CHO NGƯỜI CẤP PHÉP "NGUYÊN BẢN". BÊN CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CẤP PHÉP, NGƯỜI LIÊN QUAN, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN KHÔNG BẢO ĐẢM CHO VIỆC SỬ DỤNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA NÓ. BÊN CẤP PHÉP VÀ BÊN CẤP PHÉP LIÊN QUAN ĐẾN, KHÔNG ĐẢM BẢO, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KHOẢN HOẶC ĐIỀU KHOẢN NÀO (RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý THEO THỐNG KÊ, LUẬT THÔNG THƯỜNG, TÙY CHỈNH, SỬ DỤNG HOẶC CÁCH KHÁC) NHƯ BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN QUYỀN, KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, HỘI NHẬP, CHẤT LƯỢNG SỰ HÀI LÒNG HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, NGOẠI TRỪ VÀ NGOẠI LỆ, RẰNG BẢO HÀNH CÓ THỂ KHÔNG LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG TRONG QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP.

BẠN RÕ RÀNG XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG, TRONG NGOÀI ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM WIDSMOB LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ RỦI RO HOÀN TOÀN LÀ SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU SUẤT, ĐỘ CHÍNH XÁC VỚI BẠN. WIDSMOB HOẶC BẤT CỨ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN SẼ TẠO BẢO HÀNH.

PHẦN MỀM CÓ THỂ CHỨA CÁC TÀI LIỆU "NGUỒN MỞ" (EG, BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO ĐỐI TƯỢNG ĐỂ MỞ NGUỒN, BẢN SAO, GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG GNU, GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG TỔNG HỢP, GIẤY PHÉP CÔNG CỘNG, PHÉP THUẬT TOÁN MOZILLA, GIẤY PHÉP MỀM MỞ , TIẾP CẬN HOẶC GIẤY PHÉP MIỀN CÔNG, HOẶC GIẤY PHÉP TƯƠNG TỰ). WIDSMOB KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ VIỆC MỞ CÁC TÀI LIỆU NGUỒN ĐƯỢC CHỨA TRONG PHẦN MỀM. CÁC QUY ĐỊNH NÀY CỦA EULA VỀ VIỆC HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO, NGƯỜI CẤP PHÉP, HOẶC NGƯỜI LIÊN HỆ CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP, NHÂN VIÊN CỦA NÓ, ĐẠI LÝ SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI, YÊU CẦU HOẶC CHI PHÍ NÀO, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ HẬU QUẢ, ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, TIẾT KIỆM LỢI NHUẬN, THIỆT HẠI BẤT CẬP NGAY CẢ NẾU MỘT ĐẠI DIỆN CỦA BÊN CẤP PHÉP HOẶC MỘT TRONG CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI, YÊU CẦU HOẶC CHI PHÍ HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA. NHỮNG GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ NÀY ÁP DỤNG CHO NGOẠI LỆ ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP TRONG QUYỀN NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CẤP PHÉP. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG HỢP CỦA BÊN CẤP PHÉP VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN BÊN CẤP PHÉP, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA NÓ, CÁC ĐẠI LÝ THUỘC HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN EULA NÀY, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐỐI VỚI PHÍ CẤP PHÉP ĐÃ THANH TOÁN CHO PHẦN MỀM ĐƯỢC CẤP PHÉP, NẾU CÓ.

NẾU PHẦN MỀM PHỤ THUỘC VỀ YÊU CẦU THỨ BA, TIỀM NĂNG HOẶC THỰC TẾ VỀ VIỆC XÂM PHẠM QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỐI VỚI VIỆC WIDSMOB CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP SẼ THỰC HIỆN KHUYẾN MÃI VÀ CÁC KHOẢN LẠNH HỢP LÝ ĐỂ NGỪNG SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ PHẦN MỀM CHƯA TỪNG NHẬN THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ), WIDSMOB CÓ THỂ CUNG CẤP GIẤY PHÉP PHẦN MỀM THAY THẾ HOẶC CẬP NHẬT HOẶC SỬA ĐỔI MIỄN PHÍ. TRONG LƯU THÔNG NÓI, WIDSMOB SẼ KHÔNG GÂY RA CÁC TRÁCH NHIỆM KHÁC CHO BẠN.

XUẤT KHẨU. SỰ BỒI THƯỜNG

BÊN CẤP GIẤY PHÉP SẼ XÁC NHẬN VÀ GIỮ BẤT KỲ KHOẢN PHẠM HỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU, TỔN THẤT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, THIỆT HẠI, SỐ TIỀN, HÌNH PHẠT, CHI PHÍ VÀ CHI PHÍ (BAO GỒM PHÍ LUẬT SƯ) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC PHÉP CUNG CẤP BẤT HỢP PHÁP CỦA BÊN. NGHĨA VỤ CỦA BÊN CẤP PHÉP THEO PHẦN NÀY SẼ KHẢO SÁT HẠN HẠN HOẶC CHẤM DỨT CỦA THỎA THUẬN NÀY.

17. NỘI DUNG ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO KẾT THÚC

Phần mềm được cấp phép cho phép Bên được cấp phép nhập nội dung sẽ được lưu trữ trên máy tính mà Phần mềm được cấp phép được cài đặt (nội dung đó sẽ được gọi là "Nội dung do người dùng cuối tạo"). Bên được cấp phép hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Bên được cấp phép sử dụng, lưu trữ và tiết lộ Nội dung do Người dùng Cuối tạo. Bên được cấp phép chỉ có thể sử dụng Nội dung do người dùng cuối tạo một cách có trách nhiệm, theo cách phù hợp với việc thực hiện phán quyết chính xác. Phần mềm được Cấp phép có thể cho phép Bên được cấp phép nhập, sao chép, chỉnh sửa Nội dung cấu thành thông tin cá nhân không công khai của các cá nhân không phải là Bên được cấp phép; Bên được cấp phép sẽ không sử dụng, lưu trữ hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào như vậy mà không có sự đồng ý rõ ràng của các cá nhân mà nó có liên quan. Nếu Bên được cấp phép gặp khó khăn trong việc quyết định xem mục đích sử dụng của Bên được cấp phép có phù hợp hay không hoặc Liệu Bên được cấp phép có cần sự cho phép bằng văn bản hay không hoặc các vấn đề pháp lý khác cần được xem xét, Bên cấp phép đặc biệt khuyến khích Bên được cấp phép tìm kiếm cố vấn pháp lý có thẩm quyền. Bên cấp phép sẽ không hỗ trợ Bên được cấp phép đưa ra quyết định này cũng như Bên cấp phép không thể cung cấp cho Bên được cấp phép lời khuyên pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ hoặc luật riêng tư.

Bên được cấp phép chỉ có thể sử dụng Nội dung do Người dùng Cuối tạo thuộc về Bên được cấp phép và sẽ không vi phạm quyền của những người khác trong đó. Bên cấp phép sẽ không chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ và tất cả Nội dung; Do đó, bên được cấp phép chịu trách nhiệm độc quyền về việc giám sát chúng. Bên được cấp phép không được sử dụng Phần mềm được cấp phép cùng với nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, khiếm nhã, phỉ báng, kích động hận thù chủng tộc hoặc sắc tộc hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc bị phản đối theo bất kỳ cách nào khác.

Bên được cấp phép chịu trách nhiệm xác minh độc lập tính chính xác và đầy đủ của nội dung Bên được cấp phép (ví dụ: bất kỳ hình ảnh minh họa hoặc sơ đồ kỹ thuật nào cho hướng dẫn vận hành, danh mục bộ phận, sơ đồ, sơ đồ viết, hướng dẫn lắp ráp, hướng dẫn bảo trì, bản trình bày kiến ​​trúc hoặc các tài liệu khác mà Bạn tạo và / hoặc sửa đổi bằng cách sử dụng Phần mềm của chúng tôi).

Bên được cấp phép chỉ có thể sử dụng Nội dung do Người dùng Cuối tạo thuộc về Bên được cấp phép và sẽ không vi phạm quyền của những người khác trong đó. Bên cấp phép sẽ không chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ và tất cả Nội dung; Do đó, bên được cấp phép chịu trách nhiệm độc quyền về việc giám sát chúng. Bên được cấp phép không được sử dụng Phần mềm được cấp phép cùng với nội dung bất hợp pháp, tục tĩu, khiếm nhã, phỉ báng, kích động hận thù chủng tộc hoặc sắc tộc hoặc vi phạm quyền của người khác hoặc bị phản đối theo bất kỳ cách nào khác.

Nếu Người được cấp phép hoặc luật sư của Người được cấp phép xác định rằng Người được cấp phép phải có giấy phép bằng văn bản để sử dụng các phần của Nội dung do Người dùng Cuối tạo, Người được cấp phép phải yêu cầu sự cho phép sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi Nội dung từ chủ sở hữu thích hợp của các tài liệu chủ đề ( như có thể được trích dẫn trong Phần mềm được Cấp phép). Mặt khác, nếu Bên được cấp phép hoặc luật sư của Bên được cấp phép xác định có thể tiếp tục và bao gồm Nội dung do Người dùng Cuối tạo từ Phần mềm được Cấp phép, Bên cấp phép yêu cầu Bên được cấp phép chỉ định chính xác (các) nhãn hiệu của Bên cấp phép khi đề cập đến Phần mềm được cấp phép trong thông báo hoặc phần bản quyền của giấy, dự án hoặc sản phẩm của Bên được cấp phép. Bên được cấp phép sẽ bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ Bên cấp phép và các nhà cung cấp của Bên được cấp phép khỏi tất cả các khiếu nại, thiệt hại, phí luật sư, chi phí và các vụ kiện phát sinh từ, hoặc kết quả từ việc Bên được cấp phép sử dụng hoặc phân phối bất kỳ và tất cả Nội dung và việc sử dụng Phần mềm được Cấp phép.

18. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU

Bạn không được sử dụng hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất phần mềm đã được cấp phép sang bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào bị Liên hợp quốc hoặc Hoa Kỳ trừng phạt. Bằng cách sử dụng phần mềm được cấp phép, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không ở bất kỳ quốc gia nào như vậy.

19. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mà không gây ra xung đột pháp luật. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này sẽ được Tòa án Trọng tài Quốc tế Hongkong giải quyết theo các quy tắc có hiệu lực của nó trong phạm vi không bị cấm bởi luật pháp địa phương trong khu vực tài phán của bạn.

XÁC NHẬN BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU VỀ FORE ĐI VÀ BẠN ĐỒNG Ý BỊ TRẢ LỜI BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ. BẠN CŨNG ĐỒNG Ý RẰNG THỎA THUẬN NÀY LÀ THỎA THUẬN HOÀN THIỆN VÀ TUYÊN BỐ ĐỘC QUYỀN GIỮA CÁC BÊN VÀ CUNG CẤP TẤT CẢ CÁC THỎA THUẬN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT HOẶC TRƯỚC, ORAL HOẶC VIẾT, VÀ BẤT KỲ TRUYỀN THÔNG NÀO KHÁC GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN GIẤY PHÉP MÔ TẢ Ở ĐÂY.